FINCA3 - Administració de Finques

Descobreix FINCA3

Administració de Finques

El programa FINCA3 és l'eina ideal per a l'administració integral de les comunitats de propietaris i l'Administració de Finques.

- Gestió de fons de la comunitat
- Seguiment personalitzat de cada copropietari
- Administració de reunions i decisions
- Gestió de despeses de la comunitat

Descobreix tot el que FINCA3 pot fer per tu

Gestió de copropietaris

Per tenir una completa gestió dels copropietaris, el programa FINCA3 elabora una fitxa per a cada copropietari. Amb això, podem elaborar la llista d'assistència (per verificar l'assistència a les reunions de la comunitat) i la llista de control de deutors (on quedarà reflectit els copropietaris que tenen quotes vençudes pendents de pagament).


Generació de rebuts

Amb el programa FINCA3 podràs consultar, rectificar i gravar de manera ràpida i senzilla els rebuts de totes les operacions de la comunitat, com les provisions de fons, derrames, liquidacions de l'exercici i la comptabilització de cobraments.
Càrrecs especials

FINCA3 permet fer càrrecs especials entre els copropietaris per cobrir les despeses pressupostades. El programa ens ofereix l'opció de repartir els càrrecs especials segons els coeficients comunitaris o a parts iguals.


Interessos de Mora

Amb FINCA3 podràs confeccionar un llistat de les finques a les quals se'ls ha d'aplicar un interès de mora per no estar al corrent de pagament. A més, opcionalment també es confeccionen els assentaments corresponents.
Actes i comunicats

Amb FINCA3 podràs confeccionar ràpidament les actes i altres documents relatius a la comunitat, per exemple:

  • Convocatòria Assemblea Ordinària
  • Representació Assistència Assemblea
  • Acta Assemblea Ordinària
  • Acta Assemblea Extraordinària
  • Aquests documents es podran redactar d'una manera àgil i ràpida mitjançant la utilització de plantilles i emplenament automàtic dels camps de la comunitat i dels copropietaris seleccionats.

 

 

Assentaments

Els moviments i les operacions realitzades per la comunitat s'introduiran en un fitxer d'assentaments. Per facilitar-te la gestió, el programa FINCA3 té previst l'entrada dels assentaments repetitius (aigua, telèfon, electricitat…).


Assentaments predefinits

FINCA3 t'ofereix un ampli catàleg d'assentaments predefinits per facilitar-te l'entrada d'anotacions comptables. Comptabilitzar les operacions de la teva comunitat de propietaris serà senzill gràcies a FINCA3.
A més podràs crear els teus propis assentaments predefinits perquè d'una forma àgil i ràpida s'adapti exactament a les teves necessitats.
Llibre Diari i Llibre Major

El programa confecciona el Llibre Diari amb tots els assentaments de l'exercici i el Llibre Major de la comunitat amb els moviments i els saldos de tots els subcomptes utilitzats.


Balanços

A partir dels assentaments introduïts, obtindràs els balanços de comprovació comptable (Balanç Comptable), els pressupostaris (Balanç Pressupostari) i la seva comparativa (Balanç de Desviacions Pressupostàries).


Informes

FINCA3 et facilitarà una gran quantitat d'informes de gestió i informes de despeses necessàries per optimitzar la gestió de qualsevol comunitat.

Els informes i llistats els podràs visualitzar per pantalla, imprimir, enviar per e-mail o exportar als formats TXT, Excel (*XLS) o PDF. Tot això per agilitar la comunicació amb els copropietaris.
Final de l'exercici

En finalitzar l'exercici, el programa imprimeix el resum de les despeses comunitàries, el repartiment de les despeses comunitàries, un resum de la liquidació de l'exercici i les liquidacions dels comptes dels copropietaris. FINCA3 et facilita una administració de finques àgil i completa.