HOTEL - Gestió d'Hotels

Descobreix HOTEL3

Gestió d'Hotels

HOTEL3 t'ofereix la manera més àgil i completa per gestionar el teu hotel o casa de turisme rural des d'una sola finestra.

- Gestió de reserves
- Previsió d'entrades i sortides de clients
- Gestió de càrrecs en habitació i facturació
- Generació d'informes de gestió i estadístiques

Descobreix tot el que HOTEL3 pot fer per tu

Configuració segons les característiques del teu hotel

El programa HOTEL3 et permet una configuració del programa totalment personalitzada a les necessitats del teu hotel. Podràs determinar els tipus d'habitacions (individual, doble, triple…), els números d'habitacions, els noms dels serveis extraordinaris, els paquets promocionals i la creació de tarifes i calendaris de temporades.


Tarifes i Paquets promocionals

Amb HOTEL3 podràs introduir els preus dels serveis ordinaris (pensió alimentària i tipus d'habitació) i extraordinaris per a cadascuna de les temporades, d'acord amb el calendari associat a la tarifa.
Perfils d'usuari i configuració de pantalla

L'usuari supervisor té tots els privilegis i pot definir els perfils dels diferents usuaris establint els permisos i l'accés per a cadascun dels apartats d'HOTEL3, així com les funcions, idioma, formats d'impressió… a més, tindràs la possibilitat de limitar l'entrada a determinades operacions.
Gestió de Reserves

Des del planning d'habitacions podem realitzar una reserva d'una manera àgil i ràpida, on se'ns indicarà a la pantalla les habitacions disponibles en cada cas.


Reserves per Internet

HOTEL3 pot integrar-se a aplicacions Channel Manager per augmentar la presència i rendibilitat del teu hotel a través d'Internet. Amb HOTEL3 multiplicaràs les teves reserves i reduiràs els costos i comissions derivats d'intermediaris.

Ocupació – Check In

Amb el programa HOTEL3, prèviament a l'arribada dels clients es confeccionarà la previsió d'entrades i sortides d'acord amb les reserves existents. Una vegada arriben els clients s'introdueixen les seves dades i se'ls assigna un número concret d'habitació. Agilitza el Check In del teu hotel amb HOTEL3.


Càrrecs

Durant l'estada dels hostes a l'hotel, el programa ens permet introduir els càrrecs extraordinaris que vagi consumint el client. Aquestes operacions poden realitzar-se amb un TPV amb teclat o amb pantalla tàctil.


Facturació – Check Out

Prèviament a la sortida, el programa HOTEL3 confeccionarà la factura del client. Per facilitar-te la gestió, en aquesta factura s'inclouran automàticament els serveis consumits.
Producció Diària – Main Courant

Al finalitzar la jornada diària, amb HOTEL3 podràs imprimir un resum de caixa en euros i en altres mitjans de cobrament, així com un resum de la producció diària detallada per departaments i per números d'habitació.


Lectura de DNI's

El programa HOTEL3 disposa de la integració amb aplicacions específiques dissenyades per registrar les dades dels clients, mitjançant lectura del DNI o altres documents identificatius.


Informes i estadístiques

HOTEL3 et permet obtenir complets llistats i estadístiques sobre tots els aspectes del teu hotel. A més, podràs confeccionar els llistats destinats a l'INE, realitzar l'enregistrament mensual de les estadística de turisme i del registre de viatgers per a la policia.